ש״פ וילך, שבת שובה, ו׳ תשרי ה׳תשנ״ב 

הוראות

(א) להוסיף בלימוד התורה, הן בנגלה דתורה ועאכו״כ בפנימיות התורה, באופן דהליכה (״וילך״), גם בערך הלימוד בתורה שלפנ״ז. וכולל – בלימוד הלכות מלך המשיח, וביהמ״ק וכו׳. 

(ב) להוסיף בההשתדלות לספק כל צרכי החג לכל הנזקקים לזה, וכן לקבל החלטות טובות בשבת זה (בהיותה כנגד כל שבתות השנה) לספק להנזקקים צרכי כל שבת ויו״ט במשך כל השנה (״אויף א שבת׳דיקן אופן״, שצרכיו מרובים מצרכי ימי החול), וכל זה באופן ד״וילך״ בערך ההחלטות והפעולות עד עתה. 

נקודות